Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door De Fotoschuur.

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de aangeleverde foto’s, digitale producten of andere afgeleide producten blijven steeds eigendom van De Fotoschuur. Aangeleverde foto’s of andere afgeleide producten zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik en mogen op geen enkele manier, zelfs niet gedeeltelijk, worden gereproduceerd, gepubliceerd of bewerkt zonder uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Fotoschuur. Je krijgt dus een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de aangekochte producten of diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht zit steeds inbegrepen in de prijs.

Je zal er ook voor zorgen dat mensen uit je omgeving die in aanraking zouden komen met de door jou aangekochte producten dit niet-exclusieve gebruiksrecht zullen respecteren.

Bij gebruik van de beelden online op bijvoorbeeld sociale media, moet De Fotoschuur steeds vermeld staan. Gebeurt dat niet, is dat een inbreuk op het auteursrecht.

Het is verboden de foto’s te bewerken of aan te passen. De foto’s mogen alleen gebruikt worden zoals ze afgeleverd zijn. Je mag ze bijvoorbeeld niet retoucheren of de kleuren aanpassen. Het is bovendien verboden om het watermerk op de foto’s te verwijderen of de foto zodanig bij te snijden dat het watermerk niet meer zichtbaar is.

Deze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij De Fotoschuur liggen.

Digitale producten uit de webshop

Bij aankoop van een preset, krijg je het recht om de preset gebruiken, maar je wordt zelf geen eigenaar van de preset.

Boeking

Je datum ligt pas vast na betaling van het voorschot. Door een datum vast te leggen en voorschot te betalen, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Het voorschot bedraagt 90 euro.

Kreeg je een cadeaubon? Dan hoef je geen voorschot te betalen. Je gaat dan Akkoord met de Algemene Voorwaarden door een datum vast te leggen.

Een boeking is definitief. Als je de boeking last minute (dus minder dan drie weken voor datum) annuleert of verkort, reken ik een schadevergoeding aan van 50% op het bedrag dat je normaal verschuldigd zou zijn voor de boeking van de fotoshoot.

Bij ziekte verplaatsen we de fotoshoot naar een nieuwe datum, de fotoshoot moet binnen twee maanden na de originele afspraak plaatsvinden.

Neem gerust ook eens een kijkje op de FAQ-pagina voor het verdere praktische verloop van een fotosessie.

Prijs

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

De vermelde prijzen op deze website zijn inclusief btw, maar zonder verplaatsings- en verzendingskosten. Daarover informeer ik je op voorhand. Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die je krijgt op de dag van de boeking, blijft natuurlijk ongewijzigd, ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Afhankelijk van de shoot die je kiest, krijg je een bepaalde tijd voor de fotoshoot zelf en een vastgelegd aantal foto’s. Dat is ofwel 90 minuten fotoshoot, 12 afgewerkte foto’s inclusief, ofwel 60 minuten fotoshoot, 8 afgewerkte foto’s inclusief. Extra afgewerkte foto’s kan je nadien aankopen.

Vraag je na aflevering van de finale foto’s extra nabewerking of retouching, dan rekent De Fotoschuur daarvoor €50 incl. btw per uur om de foto’s te bewerken.

Nadat jouw foto’s volledig zijn afgewerkt, kan je fysieke fotoproducten aankopen in de online printshop, verbonden aan jouw galerij.

Levering

Een week (7 dagen) na de shoot ontvang je een ruime selectie foto’s, dat zijn er minstens vijftig. Die foto’s zijn grotendeels bewerkt, maar nog niet volledig afgewerkt. Die selectie bevat ook nog geen zwart-witfoto’s. Je ontvangt de foto’s in een overzichtelijke online galerij, daar kan je jouw selectie maken:

 • Ofwel kies je het aantal foto’s inbegrepen in het basispakket, zijnde 12, 8 of naargelang afgesproken
 • Ofwel breid je jouw pakket uit met extra afgewerkte foto’s, dat kan voor een meerprijs

Je kiest dus zelf welke foto’s je na de shoot ontvangt, gekozen uit de ruime selectie. Eens je klaar bent met jouw selectie, werkt De Fotoschuur de foto’s verder voor je af. Heb je een bepaalde vraag in verband met de afwerking van een foto, dan kan je die op dat moment ook meedelen.

Ten laatste twee weken nadat je jouw selectie doorgeeft, zal je de volledig afgewerkte foto’s kunnen downloaden uit de galerij, zowel kleur als zwart-wit, in hoge resolutie. 

Afgewerkte foto’s zijn:

 • Foto’s in hoge resolutie
 • Nauwkeurig geselecteerd
 • Bewerkt naar de stijl en normen van De Fotoschuur, basis retouching (rechttrekken, kleuren optimaliseren, vlekjes/stofjes/velletjes die storen wegwerken, …)
 • In zowel kleur als zwart-wit

Je kan fysieke fotoproducten aankopen in de online printshop, verbonden aan jouw galerij.

Vraag je na aflevering van de finale foto’s extra nabewerking of retouching, dan rekent De Fotoschuur daarvoor €50 incl. btw per uur om de foto’s te bewerken.

De foto’s die je ontvangt na betaling zijn zorgvuldig geselecteerd en bewerkt door De Fotoschuur. Het is niet mogelijk om originele foto’s of de foto’s die de selectie niet haalden te ontvangen.

Betaling

De foto’s of andere afgeleide producten worden pas bewerkt en afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling. Dat betekent:

 • Je ontvangt de ruime selectie foto’s na betaling van de shoot
 • Je ontvangt de extra foto’s na betaling van de extra kost

De foto’s of andere afgeleide producten worden pas bewerkt en afgeleverd na ontvangst van de volledige betaling. Die betaling kan op verschillende manieren: via bancontact tijdens onze afspraak, of via overschrijving ten laatste 14 dagen na de fotoshoot of ontvangst van de factuur. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8% per jaar verschuldigd per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijke schade indien deze meer bedraagt.. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Janna Heyerick kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

De foto’s die je ontvangt na betaling zijn zorgvuldig geselecteerd en bewerkt door De Fotoschuur. Het is niet mogelijk om originele foto’s of de foto’s die de selectie niet haalden te ontvangen. De Fotoschuur is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Webshop

Betalingsmogelijkheden in de webshop: Bancontact, iDeal, Sofort.

Heb je problemen bij het aankopen en/of downloaden van jouw digitaal product, contacteer dan hallo@defotoschuur.be

Aankoopvoorwaarden online webshop

Als je een digitaal product koopt uit de shop, zoals een preset, cursus of andere, doe je dat volgens de volgende voorwaarden:

 1. Je hebt door jou gekozen product zorgvuldig overwogen. Kan je het gebruiken op jouw smartphone of desktop? Heb je de juiste software?
 2. Elke aankoop is definitief
 3. Je kan jouw voltooide aankoop niet annuleren. Lees hierover zeker eens het terugbetaal- en retourneringsbeleid
 4. Eens je een aankoop hebt gedaan en je de download hebt voltooid, krijg je het recht om het digitaal product te gebruiken, maar je wordt geen eigenaar
 5. Janna Heyerick, De Fotoschuur, blijft eigenaar van het digitaal product
 6. Janna Heyerick kan toegang krijgen tot persoonsgegevens, mocht het nodig zijn bij problemen met de download of de aankoop. Geen zorgen, jouw gegevens zijn veilig. Lees hierover zeker eens de privacyverklaring.

Publiciteit

De Fotoschuur behoudt het recht om alle gemaakte foto’s of andere afgeleide producten te gebruiken voor publicaties of commerciële doeleinden, tentoonstellingen, wedstrijden, ongeacht het gebruikte medium. Heb je toch liever dat je aangekochte product privé blijft, deel je dat schriftelijk mee en dat ten laatste de eerste dag dat je jouw afgewerkte foto’s beschikbaar zijn om te downloaden uit jouw fotogalerij.

Vertrouwlijkheid en privacy

De Fotoschuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken die conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijs ik je graag door naar de privacyverklaring.

Bewaring fotomateriaal

De Fotoschuur maakt meteen na de fotoshoot verschillende back-ups van je foto’s, zodat je zeker bent dat de foto’s niet verloren gaan tot het afleveren van de afgewerkte foto’s. De foto’s blijven na levering twee jaar op een externe harde schijf en een server staan, voor mocht je jouw bestanden toch verliezen. De Fotoschuur is echter niet verantwoordelijk voor het verlies van jouw foto’s. Dit is een extra service, geen verbintenis.

Jouw afgewerkte foto’s blijven minstens twee maanden voor je ter beschikking in jouw persoonlijke galerij, klaar om te downloaden. Nadien kan je persoonlijke galerij verwijderd worden, om plaats te maken voor toekomstige klanten.

Het is aangeraden na aflevering de afgewerkte foto’s meteen en volledig te downloaden uit je persoonlijke galerij. Sla de foto’s op op je computer en een externe harde schijf. Hoe meer locaties waar je je foto’s bewaart, hoe minder groot de kans dat je de foto’s verliest bij een eventuele crash of technisch defect, of diefstal.

Overmacht

In geval van overmacht is De Fotoschuur niet wettelijk verplicht de afspraken na te komen. In dat geval kan ik de verplichtingen opschorten en dat voor zolang de overmacht duurt, ofwel de gemaakte overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten mijn wil en controle, waardoor de nakoming van mijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhinderd zijn. Daaronder vallen onder meer, maar niet beperkt tot: ziekte, overlijden, stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Bij slecht weer (zoals onder meer, maar niet beperkt tot: harde regenval, hagel, sneeuw, harde wind) kan alleen Janna van De Fotoschuur beslissen of de fotosessie al dan niet doorgaat.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van mijn hoofdverblijfplaats bevoegd.

Laatst bijgewerkt: mei 2023

Heb je vragen? Contacteer me via hallo@defotoschuur.be

De Fotoschuur
Schuurstraat 106
9040 Sint-Amandsberg, Gent BTW BE 0748.375.982.